01. Prudaily (PruQuote)

https://prudaily.prudential.com.vn

Ghi chú: Tên đăng nhập là MSĐL.

02. PruConnect

https://pruconnect.prudential.com.vn

Ghi chú: Tên đăng nhập là MSĐL.

03. PruOnline

>> Web: https://khachhang.prudential.com.vn/customer-portal/

>> App: iOS | Android

Ghi chú: Tên đăng nhập là số CMND (hoặc căn cước), mật khẩu đã tạo lúc đăng ký tài khoản. Hướng dẫn.

04. Đóng phí trực tuyến

https://portal.prudential.com.vn/onlinepayment/payment

Ghi chú: Chỉ nên dùng khi nộp phí HĐ mới. Nếu đóng phí định kỳ, nên dùng các kênh khác sẽ nhanh hơn: PruOnline, chuyển khoản, đóng phí tự động (Hướng dẫn).

05. Tài liệu/ form

>> Trên PruDaily: https://prudaily.prudential.com.vn/PruDaily/apps/services/www/PruDaily/desktopbrowser/default/v2.html?code=MEZqrkmb70KOoXD8D9U-ML7sbkjJ6aNSah7yI82YX1w.bfe6ddb8-56f5-465c-83a5-699607b97cdb#/ag-support-document

Ghi chú: Nếu trước đó chưa đăng nhập: (1) Nhấn vào link trên, (2) ĐĂNG NHẬP, (3) Quay lại đây nhấn vào link thêm một lần nữa.

>> Trên trang chủ Prudential: https://www.prudential.com.vn/vi/our-products/tai-lieu-va-bieu-mau-tham-khao/

06. Xem giá ĐVQ PruLink

https://www.prudential.com.vn/vi/our-products/rates-bonuses/fund-price/

07. Thông tin quỹ mở ENF tại Eastspring (theo tháng)

http://www.eastspring.com.vn/vn/enf_fund_factsheet.php

08. Báo cáo thường niên

http://www.eastspring.com.vn/vn/enf-fund-literature.php

09. Học trực tuyến

https://lmsportal.prudential.com.vn/hoctructuyen

10. Refresh ILP (Pru- ĐTLH)

https://lmsportal.prudential.com.vn/hoctructuyen/Course/Courseinfo?CourseID=1950

Ghi chú: Tên đăng nhập là MSĐL. Chỉ vào được khi khóa học đang mở, và đã đăng ký bài học.

11. [Bonus] Pru- Đầu Tư Linh Hoạt

https://trolytaichinh.com/pru-dau-tu-linh-hoat/